Visie

Hoe bieden wij zorg in onze school?

De tijd dat uw kind in de Leonardusschool doorbrengt zou “zorgeloos” moeten zijn en juist daarom verdient uw kind het om met de best mogelijke zorg omringd te worden.

Niet alle kinderen hebben dezelfde mogelijkheden.  Bij het ene kind verloopt het ontwikkelen en leren al wat gemakkelijker dan bij het andere kind.
Wij willen als school zo goed mogelijk met deze verschillen omgaan en hierop inspelen. De juf of meester van uw kind is in de eerste plaats de aangewezen persoon om hiermee om te gaan.
Zorgbeleid is echter de verantwoordelijkheid van een gans team! Binnen ons zorgbeleid spelen de klasleerkracht, het CLB, de zorgcoördinator, de directie en eventuele externe hulpverleners een belangrijke rol.

Om elke leerling in de klas maximale leerkransen te geven en om positief om te gaan met de verschillen tussen leerlingen in niveau en tempo werken de leerkrachten gedifferentieerd in de klas: dit wil zeggen dat niet alle kinderen steeds dezelfde oefeningen maken.
Kinderen die meer uitleg nodig hebben zullen extra instructie krijgen, terwijl de andere kinderen ondertussen al starten met hun opdrachten.

Voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben voorzien we “ander werk”.
Dit is geen extra werk! Er worden voor hen oefeningen uit het werkboek geschrapt en in ruil krijgen zij  taken met een hogere moeilijkheidsgraad om hun extra uit te dagen en hun leer-en werkhouding te prikkelen.

Wat indien dit niet volstaat?

Als een kind ondanks al deze preventieve acties toch problemen ondervindt, wordt het in eerste instantie geholpen door de klasleerkracht. Door de dagelijkse omgang in de klas kent de leerkracht uw kind het best en kan hij of zij inspelen op de noden van uw kind.
De juf of meester is ook de eerst persoon om signalen op te vangen en in te spelen op problemen. Dat kan rechtstreeks via het kind of via de ouders.
De kind- en oudercontacten zijn hiervoor een ideaal moment. Maar aarzel zeker niet als ouder, indien u signalen bij uw kind opvangt, om de leerkracht ook op andere momenten aan te spreken of te contacteren.
Als de zorg in de klas niet het gewenste resultaat geeft, wordt in samenspraak met de zorgcoördinator naar een oplossing gezocht. Voor sommige kinderen zal het nodig zijn een eigen leertraject uit te bouwen, aangepast aan zijn of haar mogelijkheden (curriculumdifferentiatie).

De ouders worden steeds betrokken bij het zorgtraject van hun kind. Daarnaast is het mogelijk om met externe begeleiders zoals het ondersteuningsnetwerk (VOKAN), logopedisten, kinesisten, psychologen, revalidatiecentra, … samen te werken

img-fluid