CLB

CLB en school: Samen sterk voor zorg!

Het is onze opdracht om kinderen voor te bereiden op hun latere leven in de “grote” wereld. Welbevinden is hierbij de basis van alle leren. Het CLB heeft als opdracht om bij te dragen tot het welbevinden van onze kinderen. Om die opdracht te realiseren, begeleiden zij kinderen op volgende vier domeinen:

  • Het leren en studeren.
  • De onderwijsloopbaan.
  • De preventieve gezondheidszorg.
  • Het psychisch en sociaal functioneren.
img-fluid

Verplicht aanbod

Scholen, ouders en leerlingen zijn verplicht om mee te werken aan de algemene medische consulten en de profylactische maatregelen van het CLB.

De algemene consulten zijn de medische onderzoeken die collectief voor alle leerlingen van een bepaald leerjaar worden georganiseerd. Profylactische maatregelen dienen om het verspreiden van besmettelijke ziekten tegen te gaan.

Ook bij spijbelen (zonder geldige reden afwezig blijven) heeft het CLB een opdracht. De school, de ouders en de leerling moeten daaraan meewerken.

Verzekerd aanbod

Binnen het takenpakket van het CLB valt ook het ondersteunen van de zorgbrede werking van scholen. Dat valt uiteen in twee soorten activiteiten:
het leerlinggebonden aanbod en de schoolondersteuning door het CLB. Scholen, ouders en leerlingen zijn vrij om al dan niet op dat aanbod in te gaan.

Het leerlinggebonden aanbod richt zich op het individuele kind.
De CLB-medewerker is dan enerzijds hulpverlener van het kind en de ouders en anderzijds coach van de leerkracht. De hulpvraag kan zowel van een leerling, de ouders of de school komen.

Bij rechtstreekse vragen van leerlingen en ouders zal het CLB, waar nodig en mits er een akkoord van de betrokken leerlingen en de ouders is, ook overleggen en samenwerken met de school.
Als een school vraagt om een kind te begeleiden, moet het CLB zich beperken tot een aanbod van begeleiding. De begeleiding wordt pas verdergezet als de ouders en de leerling ermee instemmen.

Het begeleidingsaanbod is erop gericht om de slaagkansen te verhogen en risicogedrag te voorkomen en te beperken.

Activiteiten in het kader van de schoolondersteuning zijn bedoeld om de school in haar zorgbeleid sterker te maken. De schoolondersteuning vertrekt vanuit de bevindingen bij kinderen en hun problemen. De CLB-medewerker coacht, vanuit de eigen deskundigheid, de school en de leerkracht in de stappen die ze zetten om een goede leer- en leefomgeving voor alle kinderen te creëren.

 

Meer info over de werking van ons CLB vindt u in deze folder.

Website CLB Zoersel