Starten op onze school

Schooljaar 2023 - 2024

Infomomenten

img-fluid

Wanneer mag mijn kindje naar school?

Instap 1 februari 2024
geboren 9 juli ’21 t/m 1 augustus ’21

Instap 19 februari 2024
geboren 2 augustus ’2021 t/m 19 augustus ’21

Instap 15 april 2024
geboren 20 augustus ’21 t/m 15 oktober ’21

Instap 13 mei 2024
geboren 16 oktober ’21 t/m 13 november ’21

img-fluid

Veel gestelde vragen:

Je kind inschrijven kan in het schooljaar vóór het naar school gaat. Neem contact op met de school (telefonisch of via mail) om u te informeren en eventueel een afspraak te maken voor de inschrijving.

Een elektronische identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt en waarop het rijksregisternummer staat.

Dat hoeft niet. Het is natuurlijk altijd leuk als beide ouders de inschrijving kunnen doen en aanwezig zijn bij een belangrijke stap in het leven van een kind.
Kan er maar 1 ouder gaan? Dan gaat de school ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving. Als de school weet dat die andere ouder niet akkoord gaat, dan moeten we de inschrijving weigeren.
Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar een andere school sturen. De school moet zo’n inschrijving weigeren.

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:
* De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
* De 1ste schooldag van februari
* De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag
Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school. Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Als je kleuter 2,5 jaar is maar nog niet zindelijk, mag hij toch naar de kleuterschool.
Uiteraard is het starten met zindelijkheidstraining belangrijk nog voor je kind naar school komt.
In een kleuterklas is er niet altijd een kinderverzorgster aanwezig die een kind kan verschonen. Een kleuterjuf heeft dus haar handen meer dan vol om alle kinderen te begeleiden en in het oog te houden.
Zindelijkheidstraining is jouw verantwoordelijkheid als ouder. Met vragen kan je ook terecht bij Kind en Gezin .

Neen dat moet niet! Voor sommige jonge kleuters is een volledige dag in een kleuterklas best wel vermoeiend. De kleuterjuf zal u wel snel informeren of uw kind er al aan toe is om volledige dagen te komen.
Wel vinden we het belangrijk dat er een zekere regelmaat wordt ingebouwd in het schoolbezoek. Zo kan uw kind wennen aan de klas en de klasafspraken en wordt het vertrouwd met de schoolomgeving.

Wij hebben in onze school geen slaapklas. Wel zijn er bij de jongste kleuters hoekjes in de klas voorzien waar uw kind kan ‘rusten’ en eventueel een momentje zijn “oogjes kan toedoen”.

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht.
Maar het loont zonder meer de moeite.  Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden.
De kleuterjuf bereidt je kind voor op het lager onderwijs.
6-jarige leerlingen kunnen in het  lager onderwijs starten als ze in het voorafgaande schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig waren in het Nederlandstalig kleuteronderwijs.
Als dat niet het geval is, beslist de klassenraad van de lagere school waar je je kind wil inschrijven of het daar toch mag starten, dan wel of het nog een jaar naar de kleuterschool moet.
In de “derde kleuterklas” is het dus belangrijk dat je kind regelmatig aanwezig is.
Opgelet: een kind dat een jaar langer naar de kleuterschool gaat, is leerplichtig en moet alle dagen naar school (behalve in geval van gewettigde afwezigheid).